Google Adwords đổi tên thành Google Ads

Ngày 24/07/2018, Google chính thức đổi tên Adwords thành Google Ads. Thương hiệu Google Ads mới sẽ bao gồm tất cả các chiến dịch của Tìm Kiếm, Hiển Thị, Video, Ứng Dụng.

Một số nội dung thay đổi

- Bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy thương hiệu Google Ads mới — bao gồm tên và biểu trưng mới — hiển thị trong giao diện sản phẩm, Trung tâm trợ giúp, chứng từ thanh toán, v.v. URL bạn sử dụng để truy cập vào tài khoản của mình sẽ thay đổi từ adwords.google.com.vn thành ads.google.com.vn và Trung tâm trợ giúp Google sẽ thay đổi từ
www.support.google.com/adwords thành www.support.google.com/ads
- Việc thay đổi này sẽ chỉ thay đổi về nhận diện thương hiệu mới chứ không thay đổi về chức năng, hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo.